Контакт

Община Зайчар,  Сърбия – Водещ Партньор

Адрес: 19000  гр. Зайчар, пл. Освобождение № 1

Лица за контакт:

Марина Обрадович – Ръководител на проекта

e-mail: marinao.zajecar@gmail.com

Ненад Томич – Технически асистент

e-mail: nenadtomic994@gmail.com

 

Община Видин, България – Проектен партньор 2

Адрес: гр.Видин, обл. Видин, пл. Бдинци № 2

Лица за контакт:

Анастасия Стойчева – Координатор на проекта

e-mail: a.st.stoycheva@gmail.com

Силвана Сюлейман – Експерт „Младежки въпроси“ по проекта

e-mail:  silvana_suleiman@abv.bg

CB007.1.31.304 “Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин-Зайчар”.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

Scroll Up